دکتر محمدحسین علی الصغیر

دکتر محمدحسین علی الصغیر، عالم دینی معاصر، متولد سال 1940 میلادی در شهر نجف می باشد. در سال 1952 م در حوزۀ علیمۀ نجف به درس و تحقیق پرداخت و دروس خارج را نزد مرجع عالیقدر آن زمان آیت الله خوئی شاگردی نمود و در نهایت دروس خود را در جامعۀ قاهره، بغداد و درم تکمیل نمود. در سال 1979 به درجۀ دکتری نائل آمد و در سال 1988 به مقام استادی دست یافت و در سال 1993 به درجۀ استاد اولی رسید.