کتاب‌ها
 1. روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم
 2. آموزش زبان قرآن
 3. فرهنگ نامۀ علوم قرآن (دکتر اقبال)

کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات
 1. تفسیر سوره شناختی آیه ی امن یجیب
 2. تفسیر سوره شناختی آیة الکرسی
 3. تفسیر سوره شناختی آیۀ «رب اشرح لی صدری»
 4. تفسیر سوره شناختی آیۀ «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن»
 5. تفسیر سوره شناختی آیۀ «ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»
 6. تفسیر سوره شناختی آیۀ «ربّنا آتنا فی الدنیا حسنۀ و فی الآخرۀ حسنة»
 7. تفسیر سوره شناختی آیۀ «و من یتوکّل علی الله فهو حسبه»
 8. تفسیر سوره شناختی آیۀ نور
 9. تفسیر سوره شناختی آیۀ آمن الرسول
 10. تفسیر سوره شناختی آیۀ «لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا ممّا تحبون»
 11. تفسیر سوره شناختی آیۀ محکم و متشابه
 12. تفسیر سوره شناختی آیۀ «و لقد آتینا لقمان الحکمه»
 13. تفسیر سوره شناختی آیۀ «وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن»
 14. تفسیر سوره شناختی آیۀ «انّ المسلمین و المسلمات»
 15. تفسیر سوره شناختی آیۀ «وکلمة الله هی العلیا»
 16. تفسیر سوره شناختی آیۀ «خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها»
 17. تفسیر سوره شناختی آیۀ «ادعونی استجب لکم»
 18. تفسیر سوره شناختی آیۀ «الحمدلله رب العالمین»
 19. تفسیر سوره شناختی آیۀ «افوض امری الی الله»
 20. تفسیر سوره شناختی آیۀ «فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره»
 21. تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان الدین عندالله الاسلام»
 22. تفسیر سوره شناختی آیۀ امانت
 23. تفسیر سوره شناختی آیۀ «والرجز فاهجر»
 24. تفسیر سوره شناختی آیۀ «فلینظر الانسان الی طعامه-۱»
 25. تفسیر سوره شناختی آیۀ «فلینظر الانسان الی طعامه-۲»
 26. تفسیر سوره شناختی آیۀ «واتموا الحج و العمرة لله»

کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم
 1. کارگاه شماره ۱
 2. کارگاه شماره ۲
 3. کارگاه شماره ۳
 4. کارگاه شماره ۴
 5. کارگاه شماره ۵
 6. کارگاه شماره ۶
 7. کارگاه شماره ۷
 8. کارگاه شماره ۸
 9. کارگاه شماره ۹
 10. کارگاه شماره ۱۰
 11. کارگاه شماره ۱۱
 12. کارگاه شماره ۱۲
 13. کارگاه شماره ۱۳
 14. کارگاه شماره ۱۴
 15. کارگاه شماره ۱۵
 16. کارگاه شماره ۱۶
 17. کارگاه شماره ۱۷
 18. کارگاه شماره ۱۸
 19. کارگاه شماره ۱۹
 20. کارگاه شماره ۲۰
 21. کارگاه شماره ۲۱ (سوره های انفطار و تکویر)
 22. کارگاه شماره ۲۲ (سوره عبس «اعمی»)

کارگاه قصص قرآن
 1. قصۀ یوسف صدیق در قرآن کریم
 2. قصۀ آفرینش در قرآن کریم
 3. قصۀ آدم ابوالبشر در قرآن کریم
 4. قصۀ عیسی مسیح در قرآن کریم
 5. قصۀ موسی و فرعون در قرآن کریم (۱)
 6. قصۀ موسی و فرعون در قرآن کریم (۲)
 7. قصۀ ایوب پیامبر در قرآن کریم
 8. قصۀ کعبه و قبله در قرآن کریم
 9. قصۀ سلیمان در قرآن کریم
 10. قصۀ ابراهیم (ع) در قرآن کریم (۱)
 11. قصۀ ابراهیم (ع) در قرآن کریم (۲)